Paslaugos

  

       Transporto organizavimas:

● paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu transportu;

asmuo pageidaujantis gauti paslaugą gali telefonu

(+ 370  318  51070)  rezervuoti vietą (vietas) numatytos dienos kelionei.

Dokumentai, reikalingi dėl transporto paslaugos gavimo:

asmuo vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugą, prieš 5 dienas iki vykimo dienos pateikia įstaigai prašymą (prašymo forma pdf);

neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

asmens deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą;

siuntimą išduotą gydymo įstaigos.

 

Paslaugos kaina už 1 km.

 

su transporto priemone FORD - 0,60 eur.

 

su specialiosios paskirties transporto priemone FORD TRANSIT – 0,62 eur.

     

       Mokėjimas už transporto paslaugas/apmokama 100 proc. iš

      Lazdijų r. savivaldybės lėšų:

asmenims, kuriems nustatyta stacionarių socialinių paslaugų poreikio reikmė, pirminiam nuvykimui į stacionarias globos įstaigas;

neįgaliems vaikams - vieną kartą per mėnesį;

asmenims kuriems reikalingos hemodializės – keturis kartus per mėnesį;

suaugusiems neįgaliesiems, t.y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė – vieną kartą per mėnesį;

neįgaliuosius lydintiems asmenims;

socialiai remtiniems asmenims, kurių pajamos mažesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamas pajamas, kai piniginė socialinė parama nuvykti į gydymo, sanatorines, reabilitacines ar kt. įstaigas gali būti neefektyvi.

     Mokėjimas už transporto paslaugas/apmokama 80 proc. iš

      Lazdijų r. savivaldybės lėšų:

      ● asmenims, sukakusiems 70 m. amžiaus – vieną kartą per mėnesį;

● neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems, t.y. asmenims, kuriems pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė – vykstantiems antrą kartą per tą patį mėnesį.

 

 Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių išdavimas:

● asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi raštu į įstaigą;

Dokumentai, reikalingi įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę:

prašymas;

asmens deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma;

asmens tapatybės kortelė ar pasas;

neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;

027 forma iš šeimos gydytojo.

Pastaba: įsigyjant lovą su rankiniu arba automatiniu valdymu, asmuo turi pateikti specialiųjų poreikių nustatymo pažymą.

 

       Asmeninės higienos ir priežiūros organizavimas:

● pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena.

      Mokėjimas už asmeninės higienos ir priežiūros  paslaugas:

● vaikams ir suaugusiems prausimasis duše su asmens prausimosi priemonėmis 0,50 eur.  

● vaikams ir suaugusiems prausimasis duše su įstaigos prausimosi priemonėmis 0,60 eur.

      ● skalbimas automatine skalbimo mašina su įstaigos priemonėmis,

      1kg. skalbinių 0,60 eur.

 

     Pagalba į namus:

● asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimos, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);

● paslauga susideda-informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savarankiškai;

● dėl paslaugų asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);

paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius.

 

      Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo:

paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas patiriantiems riziką vaikams ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, patiriantiems riziką suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, patiriančioms riziką šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms;

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

 

Atvejo vadybos koordinavimas:

● atvejo vadybininkas organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaro ir įgyvendina pagalbos planą;

● tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertina šeimos poreikius pagalbai bei numato galimus pagalbos šeimai būdus;

      ● telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo

      šeimai;

● koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, telkia komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;

● inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje.

 

Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0013 finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų:

● integrali pagalba - tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra;

● integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu. Komandą sudaro: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, bei masažo/ergoterapijos specialistas;

● dėl paslaugų asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Vaikų dienos centro veikla:

● vaikams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, laisvalaikio užimtumo, fizinio lavinimo, sveikatinimo, kūrybinio ugdymo paslaugos. Planuojama su vaikais vykti į iškylas, padėti atlikti namų darbų užduotis, pravesti edukacines programas, organizuoti šventes Lazdijų socialinių paslaugų centre, lankyti parodas ir kitus šventinius, pažintinius renginius Lazdijų rajone.

 

Dienos socialinė globa:

paslauga teikiama suaugusiems asmenims/vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims institucijoje nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę;

klientai iš (į) namų atsivežami ir parvežami įstaigos transportu;

dėl paslaugų asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose:

● paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos (iki 21 m.), kitiems asmenims ir šeimoms; 

● dėl paslaugos asmuo raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Trumpalaikė socialinė globa:

paslauga teikiama 24 val. per parą, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;

asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;

dėl paslaugų asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios  vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

Ilgalaikė socialinė globa:

paslauga teikiama 24 val. per parą, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;

visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

dėl paslaugų asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimai ir išvadų rengimas:  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS 2015-12-10 Nr.A1-742 "DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"


Spausdinti