Centrui reikalingi darbuotojai

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Atvejo vadybininkas.

 

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą, vertinti pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą:
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.
 • vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Reikalavimai:

 • Aukštasis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas;
 • Turėti B kategorijos pažymėjimą.

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV), išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Atlyginimo koeficientas: nuo 8,1.

Sutartis terminuota.

Priėmimo į darbą pobūdis - pokalbis.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki 2022 m. rugpjūčio 12 del. p.: info@lazdijuspc.lt

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: 8 318 51070.


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Socialinis darbuotojas

 

Darbo pobūdis:

                      Vertinti Dienos socialinės globos asmens namuose socialinių paslaugų gavėjų socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius išteklius, vykdyti socialinių paslaugų teikimą, organizuoti socialinį darbą;

                      Atsižvelgiant į kliento individualumą, vadovautis jo poreikiais parinkti tokius socialinio darbo metodus, kurie geriausiai tiktų spręsti konkrečias kliento, jo šeimos socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus;

                      Atlikti asmenims, gaunantiems dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą, asmens poreikių vertinimą, sudaryti  individualų socialinės globos planą (ISGP), organizuoti bei teikti  dienos socialinę globą asmens namuose asmeniui, pagal sudarytą individualų socialinės globos planą (ISGP);

                      Sudaryti ir teikti tvirtinti lankomosios priežiūros darbuotojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

                      Sudaryti ir teikti tvirtinti  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ataskaitą;

                      Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis,

 

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro laipsnis)
 • Išmanyti socialinį darbą.
 • Žinoti socialinių paslaugų teikimo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,15

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. rugpjūčio 12.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas     Dokumentų rengimo specialistas

 

Darbo pobūdis:

 •  rengti dokumentų projektus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir kitus Centro veiklos klausimais reglamentuojančių tvarkų projektus;
 • vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos,  gaisrinės saugos, civilinės saugos specialistų funkcijas:
 • pildyti ir rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos dokumentus;
 • instruktuoti, informuoti, stebėti, konsultuoti, bendradarbiauti ir atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijoms kreipiantis dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos tvarkymo klausimais;
 • teisiškai vertinti Centro rengiamų raštų projektus;
 • dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, metinius ir strateginius Centro veiklos planus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikti su darbuotojo veiklos sritimi susijusią informaciją Centro interneto svetainėje;

 

Reikalavimai:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,10

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . rugpjūčio 19 d.: info@lazdijųspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Užimtumo specialistas

 

Darbo pobūdis:

 • vykdyti darbinių įgūdžių ugdymo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) - atkūrimo, dienos užimtumo, laisvalaikio veiklas (švaros palaikymas kambariuose, virtuvėlėse, lauko darbų užsiėmimai-sode, gėlynuose, darže, rankdarbiai, floristika, muzika, šviesos, dailės terapijos atmintį lavinantys žaidimai ir kt.);
 • pagal asmens individualius poreikius parengti užimtumo, laisvalaikio ir meninės saviraiškos veiklas bei rengia grupių veiklos programas;
 • . stiprinti asmenų (socialinių paslaugų gavėjų) gebėjimą veikti savarankiškai ir iniciatyviai;
 • organizuoti įstaigos renginius, juos pravesti (pasitelkiant socialinius darbuotojus, įvairias priemones);
 • valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti informacinius straipsnius;
 • sudaryti metinius darbo planus, veiklos ataskaitas;

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro, bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 • turėti  B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • gebėjimas bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis ir neįgaliaisiais.

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,00

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . rugpjūčio 19 d.: info@lazdijųspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


Spausdinti