VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Europos socialinių paslaugų kokybės sistema

EQUASS Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė
•personalas
•teisė
•etika
•partnerystė
•dalyvavimas
•orientacija į asmenį
•kompleksiškumas
•orientacija į rezultatus
•nuolatinis gerinimas 

    EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Lazdijų socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriuje.

 

Diegiant EQUASS kokybės sistemą parengti šie dokumentai:

 

1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOSLAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

2. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR (AR ) ATKŪRIMO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

3 VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYKDOMOS FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪROS

4. VIEŠOSIO ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PALAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PAGALBOS PLANO SUDARYMĄ TVARKA

5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKUNDŲ VALDYMO PROCEDŪROS

7. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ PROCEDŪRŲ APRAŠAS

9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PARAMOS ŠEIMAI SKYRIAUS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

10. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDIENCIALUMUI, ĮRAŠŲ TIKSLUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMUI, ORUMUI IR FIZINEI NELIEČIAMYBEI UŽTIKRINTI PROCEDŪROS

11. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETIKOS KODEKSAS

12. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKOS APRAŠAS

13. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

14. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 METŲ PARAMOS ŠEIMOMS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS

15. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APAŠAS

16. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DIRBANČIO SU ŠEIMOMIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

17. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGOS ĮGALINIMO KONCEPCIJA

18. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOLATINIO TOBULINIMO IR MOKYMOSI SISTEMA

19. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLŲ APRAŠAS

20. VŠĮ LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIO DARBUOTOJO DIRBSIANČIO SU ŠEIMOMIS TVARKOS APRAŠAS

21. DARBUOTOJŲ IR PASLAUIGŲ GAVĖJO SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PLANAS 2021 METAI  

 

 

 

EQUASS rezultatai 2019 metai              EQUASS rezultatai 2021 metai

Informacija atnaujinta:2021-11-17