VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Centrui reikalingi darbuotojai

 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas     Dokumentų rengimo specialistas

 

Darbo pobūdis:

 •  rengti dokumentų projektus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir kitus Centro veiklos klausimais reglamentuojančių tvarkų projektus;
 • vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos,  gaisrinės saugos, civilinės saugos specialistų funkcijas:
 • pildyti ir rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos dokumentus;
 • instruktuoti, informuoti, stebėti, konsultuoti, bendradarbiauti ir atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijoms kreipiantis dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, duomenų apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos tvarkymo klausimais;
 • teisiškai vertinti Centro rengiamų raštų projektus;
 • dalyvauti rengiant skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, metinius ir strateginius Centro veiklos planus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikti su darbuotojo veiklos sritimi susijusią informaciją Centro interneto svetainėje;

 

Reikalavimai:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,10

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . rugsėjo 23 d.: info@lazdijųspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Užimtumo specialistas

 

Darbo pobūdis:

 • vykdyti darbinių įgūdžių ugdymo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) - atkūrimo, dienos užimtumo, laisvalaikio veiklas (švaros palaikymas kambariuose, virtuvėlėse, lauko darbų užsiėmimai-sode, gėlynuose, darže, rankdarbiai, floristika, muzika, šviesos, dailės terapijos atmintį lavinantys žaidimai ir kt.);
 • pagal asmens individualius poreikius parengti užimtumo, laisvalaikio ir meninės saviraiškos veiklas bei rengia grupių veiklos programas;
 • . stiprinti asmenų (socialinių paslaugų gavėjų) gebėjimą veikti savarankiškai ir iniciatyviai;
 • organizuoti įstaigos renginius, juos pravesti (pasitelkiant socialinius darbuotojus, įvairias priemones);
 • valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti informacinius straipsnius;
 • sudaryti metinius darbo planus, veiklos ataskaitas;

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro, bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 • turėti  B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • gebėjimas bendrauti su senyvo amžiaus žmonėmis ir neįgaliaisiais.

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,00

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . rugsėjo 23 d.: info@lazdijųspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas     Direktoriaus pavaduotojas

 

Darbo pobūdis:

 • teikti direktoriui siūlymus rengiant įsakymus, tvarkos aprašus ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoti Centro veiklos srities teisės aktų projektų rengimą, jų svarstymą ir derinimą su steigėju, kitomis institucijomis, rengti kitus Centro veiklos dokumentus;
 • rengti pavaldžių skyrių veiklos planus, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbo kokybę, koordinuoti pavaldžių darbuotojų darbo grafikų sudarymą;
 • užtikrinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoti Centre teikiamų paslaugų kokybę, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie suteiktas socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, teikti direktoriui ataskaitas ir pasiūlymus dėl Centre teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, organizavimo ir teikimo;
 • direktoriaus pavedimu organizuoti savanorišką veiklą Centre;
 • . vykdyti socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kontrolę;
 • .organizuoti, rengti ir  koordinuoti bei įgyvendinti Europos Sąjungos fondų projektus;
 • pagal kompetenciją atstovauti Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, bendradarbiauti su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis Centro veiklos srityje;
 • laikinai nesant direktoriaus, vykdyti jo funkcijas;

 

 

Reikalavimai:

Direktoriaus pavaduotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 •  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • . turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinio darbo srityje. 
 • . turėti šias kompetencijas:
 • . gebėjimo strategiškai mąstyti ir inicijuoti idėjas (formuoti Centro strategines veiklos kryptis; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti Centro strategijos procesus, nustatyti veiklos prioritetus, iškelti aiškius tikslus, užduotis sau ir pavaldiems darbuotojams ir siekti juos įgyvendinti užtikrinti Centro tikslų įgyvendinimą);
 • . analizės (gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, atlikti veiklos procesų analizę, planuoti Centro skyrių veiklą iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes);
 • . žmogiškųjų išteklių valdymo (gebėti užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant Centro strateginių tikslų įgyvendinimo, laiku sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui);
 • . materialinių ir finansinių išteklių valdymo (mokėti veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei gebėti paskirstyti juos pagal prioritetus; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma);
 • . komunikacijos ir viešųjų ryšių (sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti tiek Centro viduje, tiek už jo ribų);
 • . mokėti dirbti ir naudotis „MS Office“ programų paketu, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;
 • . išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, socialinių paslaugų priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • . išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat dokumentų tvarkymo reikalavimus.

 

 

 

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 10,66

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . rugsėjo 23 d.: info@lazdijųspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070

 

Versija spausdinimui
Atgal

Informacija atnaujinta:2022-09-12